Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@popiejopiekids.nl.

De Algemene Voorwaarden zijn op de homepage van de website van PopieJopie Kids (popiejopiekids.nl) te raadplegen, op te slaan en te printen.
Popiejopie is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88109186. BTW nummer: NL864505747B01

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen PopieJopie Kids en de consument, waarbij PopieJopie Kids deze voorwaarden zal toepassen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien er artikelen bij PopieJopie Kids worden besteld, aanvaardt de koper automatisch het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen PopieJopie Kids en de consument, waarbij PopieJopie Kids deze voorwaarden toepast tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien er artikelen bij PopieJopie Kids worden besteld, aanvaardt de koper automatisch de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

2. Bestellingen

Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de consument direct een e-mail om de details van de bestelling en de totale kosten van de bestelling te bevestigen. Alle bestellingen worden binnen één werkdag na ontvangst van de betaling door de consument verzonden. Bij een technische storing echter, die valt onder de categorie omstandigheden buiten de controle van PopieJopie Kids, wordt een bestelling zo snel mogelijk verzonden. PopieJopie Kids zal de consument naar behoren op de hoogte houden van de status van de bestelling. Wij streven ernaar om onze website zo actueel mogelijk te houden. De mogelijkheid blijft echter bestaan ​​dat een bepaald product niet meer leverbaar is, in dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact op met de consument. Een product moet binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bij de consument geleverd worden. Als PopieJopie Kids hier niet aan voldoet, kan de consument de bestelovereenkomst onmiddellijk verbreken. Dit is echter niet mogelijk als de betrokken partijen vooraf een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3. Prijzen en betaling

Alle prijzen op de PopieJopie Kids-website zijn in euro's en inclusief btw. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is PopieJopie Kids niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Consumenten kunnen op veel verschillende manieren elektronisch betalen aan PopieJopie Kids. U kunt betalen via iDEAL, MasterCard, Maestro of PayPal. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra PopieJopie Kids de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. PopieJopie Kids voegt de verzendkosten toe aan de factuur van de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten vindt u onder de titel: "Verzenden & retourneren".

 4. Levering

De levertijd is indicatief en is daarom niet gegarandeerd. De uiteindelijke levertijd zal echter niet meer bedragen dan één week van de aangegeven levertijd, behoudens gevallen van ‘overmacht’. PopieJopie Kids verstuurt binnenlandse pakketten met Post.nl. PopieJopie Kids biedt de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. PopieJopie Kids is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met PopieJopie Kids, bij gebreke waarvan PopieJopie Kids niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

 5. Overdracht van eigendom

Het eigendom van de koopwaar wordt pas overgedragen nadat aan de bijbehorende verplichtingen van de koper is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht, dat wil zeggen op het moment van levering van de artikelen, gaat de productaansprakelijkheid over op de koper.

6. Geld-terug-garantie

Indien de consument, om welke reden dan ook, het artikel niet wenst te behouden, heeft de consument het recht het artikel binnen veertien werkdagen na ontvangst van het artikel te retourneren aan PopieJopie Kids. De consument dient PopieJopie Kids eerst schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen en alle nadere retourvoorwaarden en instructies van PopieJopie Kids op te volgen. Deze garantie is niet geldig als het artikel is beschadigd, of als de consument heeft geprobeerd het artikel op enigerlei wijze te herstellen of te wijzigen. Retourartikelen worden alleen geaccepteerd als deze in de originele, onbeschadigde verpakking worden verzonden en de labels nog aan de koopwaar zijn bevestigd. Bovendien komen de verzendkosten van de geretourneerde goederen volledig voor rekening van de consument. PopieJopie Kids vergoedt in geen geval de verzendkosten van geretourneerde goederen. Indien de retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd, zal PopieJopie Kids de consument binnen dertig dagen na ontvangst het (de) geretourneerde artikel (en) vergoeden. Als een betaling met een creditcard wordt voltooid, worden de terugbetalingen automatisch toegepast op de creditcard die de klant op het moment van aankoop heeft gebruikt.

7. Voorraad

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw bestelling en onze voorraad. Onverhoopt kan het gebeuren dat een klant in de stenen winkel precies iets afrekent op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst. In dit geval hebben klanten in de stenen winkel een voorkeurspositie. Mocht dit gebeuren dan zullen wij u daarover zsm informeren en binnen 8 dagen het betaalde bedrag van het desbetreffende artikel retour storten.

8. Vragen / klachten

Bij vragen of klachten over een van onze producten of procedures kunt u ons per e-mail (info@popiejopiekids.nl) informeren. U krijgt binnen drie werkdagen antwoord.

 9. Privacy

PopieJopie Kids vindt het erg belangrijk ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van de consument met de grootste zorg wordt behandeld

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.popiejopiekids.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Popiejopie Kids website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Popiejopie Kids zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PopieJopie Kids garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Popie Jopie Kids wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer PopieJopie Kids links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. PopieJopie Kids aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PopieJopie Kids niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

PopieJopie Kids behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PopieJopie Kids of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

PopieJopie Kids behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.